ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2021 – 2027

1. ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, να αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace), να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Υποβολές προτάσεων από 22/06/22 – 14/09/22.

Δικαιούχοι

• δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
• είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής
• έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
• δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.
• κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ.
• λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,

• συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση
• τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
• δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
• πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
• υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

Επιλέξιμες δαπάνες :

Επίσης στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών:

Ποσό επιχορήγησης – Ποσοστά Επιδότησης

Η αξία των επιταγών (vouchers), κυμαίνεται ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης με βάσει τις ΕΜΕ του 2021 ως ακολούθως:

 

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και θα υλοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης: Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ / Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ / Μήνες Λειτουργίας / Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3 / Η έδρα της επιχείρησης σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

2. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης. Υποβολές προτάσεων από 22/06/22 – 14/09/22.

Δικαιούχοι

• δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
• είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής
• έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
• δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.
• κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ.
• λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,
• συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση
• τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
• δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
• πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
• υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

• Πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά Κατηγορία Ενεργειών (μόνο στην περίπτωση υποβολής αίτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία):
α) για την Κατηγορία 2 : Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένα επαγγελματικά οχήματα στο ΠΣ Οχημάτων της ΑΑΔΕ.
β) για την Κατηγορία 4 : Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) στο φορολογικό μητρώο.
γ) Για την Κατηγορία 5 : Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο.
δ) Για την Κατηγορία 6 : Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που είχαν δηλωμένο ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία του με κωδικό “ΠΑΥΣΗ”.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για τους σκοπούς του Προγράμματος προβλέπονται έξι (6) διακριτές κατηγορίες ενεργειών, στις οποίες κατανέμεται ο συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος.

• Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
• Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/ διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
• Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
• Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
• Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
• Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Κάθε επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορεί να λάβει επιχορήγηση για πάνω από μία κατηγορίες ενέργειας. Η κατάταξη με βάση τα παραπάνω κριτήρια γίνεται χωριστά για κάθε κατηγορία και είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (1), διαζευκτικά (2) ή (3), (4), (5), (6).

 

Ποσό επιχορήγησης – Ποσοστά Επιδότησης

Η αξία των επιταγών (vouchers), κυμαίνεται ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης με βάσει τις ΕΜΕ του 2021 ως ακολούθως:

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και θα υλοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης: Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ / Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ / Μήνες Λειτουργίας / Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3 / Η έδρα της επιχείρησης σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή